Jazykové kurzy

Angličtina pre mládež

Angličtina pre mládež od 9 - 14 rokov

Angličtina pre mládež od 9 - 14 rokov

Kurz je zameraný na rozvíjanie základných jazykových zručností v anglickom jazyku. Žiak počas hodiny aktívne komunikuje a nadobúda plynulosť v reči. Rozširuje si svoju slovnú zásobu, dopĺňa a upevňuje si učivo preberané v škole. Rozširuje si jazykové zručnosti ako sú rozprávanie a počúvanie, čítanie a písanie. Gramatika sa automaticky upevňuje prostredníctvom konkrétnych cvičení.

Kurz je určený pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl.

Angličtina pre mládež od 15 - 19 rokov

Angličtina pre mládež od 15 - 19 rokov

Kurz je zameraný na rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí nadobudnutých v škole. Obsah vyučovania pokrýva učebné osnovy stredných škôl. Študent počas hodiny aktívne komunikuje, nadobúda plynulosť v reči a rozširuje si svoju slovnú zásobu. Rozširuje si jazykové zručnosti ako sú rozprávanie a počúvanie, čítanie a písanie. Gramatika sa automaticky upevňuje prostredníctvom cvičení a úloh z praktického života.

Kurz je určený pre študentov 1. až 4. ročníka stredných škôl a gymnázií.